Zmluva SAD Prievidza

O úhrade nákladov za zachádzanie autobus. linky

       17.3.2017

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        19.9.2017

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

       12.12.2016

   Pridané faktúry obce

       19.9.2017

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

   Tlačivá a žiadosti

       27.9.2016

   Oznam - e. adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecchudalehota@stonline.sk

       24.8.2017

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    

   Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

       28.6.2017

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Zmluva o vykonaní preložky elektro- energetického zariadenia

Zmluva o dielo

       22.6.2017

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

   Voľba hlavného kontrolóra obce

       15.3.2017

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie