Zmluva SAD Prievidza

O úhrade nákladov za zachádzanie autobus. linky

       17.3.2017

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        12.5.2017

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

       12.12.2016

   Pridané faktúry obce

       12.5.2017

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

   Tlačivá a žiadosti

       27.9.2016

   Voľba hlavného kontrolóra obce

       15.3.2017

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    

   Zmluva o dielo č. 1705

         15.2.2017

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Oznámenie o začatí územného konania

Chodník pre ceste III/1847 - ulica k Šišovu

       6.2.2017

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

    Záverečný účet obce za rok 2015

        12.12.2016

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie